Credit News Konkurser

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Tok ut 8,7 millioner i utbytte tross konkurs

- etter søppelkaoset i Oslo gikk selskapet Veireno konkurs
Tidligere leder Johnny Enger tok ifølge DN 8,7 millioner kroner i utbytte fra morselskapet i fjor. Kilde. e24.no
Les mer
21.08.18
 

Fleire konkursar

- i følge SSB
Talet på konkursar held fram å auke. Det vart opna drygt 1 360 konkursar i 2. kvartal i år, 21 prosent fleire enn i det samekvartalet i fjor.
Den største prosentvise veksten finn vi i Buskerud med 51 prosent fleire konkursar.
Statistikken over konkursar syner dessutan at Akershus og Oppland hadde ein auke på 50 prosent kvar.
Oppgangen i absolutte tal var størst i Akershus med 52 fleire konkursarenn i 2. kvartal 2017. Kilde: ssb.no
Les mer
21.08.18
 

Gulating lagmannsrett – Kjennelse

Saken gjelder anke over kjennelse om konkursåpning
Grunnlaget for begjæringen var ubetalt lønn. Lagmannsretten fant at vilkårene for å anvende presumsjonsregelen i konkursloven § 63 var oppfylt og at insolvens i alminnelighet skal antas å foreligge.
Ettersom selskapet ikke hadde godtgjort at selskapet var solvent, og de øvrige vilkår for konkursåpning forelå, ble anken forkastet. (Sammendrag ved Lovdata.) Kilde: lovdata.no
Les mer
20.08.18
 

Ras av konkurs ventar i dansk landbruk

- fleire hundre danske gardsbruk er så hardt ramma av tørkesommaren at dei neppe kjem til å overleve
…. trur det danske Landbrugets videns- og innovationscenter Seges.
Mellom 200 og 300 av i alt rundt 9.500 landbruksbedrifter i Danmark står i faresona for å bukke under, mens like mange kjem i ein økonomisk sårbar situasjon, anslår Seges.
Landbruksøkonomane karakteriserer situasjonen som ei tusenårskrise, ifølgje avisa Jyllands-Posten. Kilde: nationen.no
Les mer
20.08.18
 

82 konkurser i uke 33

- det ble åpnet 82 konkurser i uken som gikk
Her er oversikten. Kilde: hegnar.no
Les mer
20.08.18
 

Frykter konkurs for Trondheim Spektrum

- trenger inntil 55 millioner i ny egenkapital, men flere av de største eierne sier nei
Før sommeren ble det kjent at Trondheim Spektrum, der kommunen er største eier, er i en kritisk økonomisk situasjon. Kilde: nettavisen.no
Les mer
20.08.18
 

73 konkurser i uke 32

- 73 konkurser ble kunngjort åpnet i Brønnøysund i forrige uke
Her er oversikten. Kilde: hegnar.no
Les mer
13.08.18
 

Konkurs-karantene - Uforsvarlig forretningsførsel

Halden tingrett – Kjennelse
- vilkårene for ileggelse av konkurskarantene ble funnet oppfylt, jf. konkursloven § 142 nr. 1 og 2
Det ble funnet å være skjellig grunn til mistanke om straffbar handling av tilstrekkelig relevans og alvorlighet, samt at skyldneren hadde utvist uforsvarlig forretningsførsel.
Konkurs hos A ble åpnet 28.09.2017. Advokat Erik Matias Parmer er oppnevnt som bostyrer. Bostyrer har foreslått konkurskarantene. Skyldneren ble i brev av 13.04.18 varslet om forslaget til konkurskarantene og gitt frist på 2 uker for eventuelle innsigelser. Skyldneren har ved påskrift bekreftet at han ikke har hatt innsigelser til forslaget om konkurskarantene.
Grunnvilkåret for konkurskarantene er at det må være noe å bebreide den som ilegges karantene, enten i form av straffbar handling, eller uforsvarlig forretningsførsel, jf. konkursloven § 142 første ledd nr. 1 og 2. Etter nr. 1 må det foreligge skjellig grunn til mistanke om at en straffbar handling av tilstrekkelig relevans og alvorlighet er begått, jf. Innst.O.nr.50 (1975-1976) s. 21 og Innst.O.nr.56 (1983-1984) s. 17, og for at de subjektive vilkår for straff er tilstede for aktuelle personer. Kilde: lovdata.no
Les mer
12.08.18
 

Agder Havrafting konkurs

Kemneren har fått medhold i å begjære Agder Havrafting konkurs i Kristiansand tingrett
Dette skriver Fædrelandsvennen. Bakgrunnen er et ubetalt skattekrav på 123.961 kroner. Kemneren har også tatt i beslag båten, som nå ligger i opplag. Kilde: webavisen.no
Les mer
12.08.18
 

Bondelaget frykter konkurser

- grunnet EU-import
En ny avtale mellom Norge og EU mer en dobler tollfri import av storfekjøtt fra EU-land.
Bondelaget frykter at norske bønder vil rammes av konkurs. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
07.08.18
 
 

Entreprenørfirma slått konkurs av arbeidstaker

Mandag gikk et entreprenørfirma i distriktet konkurs
Det var en tidligere arbeidstaker i Sandnes-firmaet Tf Totalentreprenør AS som begjærte at selskapet ble tatt under rettens behandling som konkursbo. Kilde: dagsavisen.no
Les mer
31.01.17
 
 
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News