Manglende innsending av regnskap, for regnskapsåret 2008, til Regnskapsregisteret

 
Regnskapsregisteret i Brønnøysund hadde, pr. 1. april 2010, fortsatt ikke mottatt regnskap for regnskapsåret 2008 fra 1.058 aksje-/allmennaksjeselskap, boligbyggelag og samvirkeforetak. Disse står følgelig nå i fare for å bli tvangsavviklet.
 
Tallet på varsler om tvangsavvikling er stabilt i forhold til tilsvarende tall for regnskapsåret 2007. De 1.058 enhetene utgjør 0,51 prosent av i alt 208.616 innsendingspliktige enheter som risikerer å bli tvangsavviklet. Enheter som ikke har sendt inn regnskapet sitt innen 21. mai 2010 blir oversendt tingretten, som tar stilling til om enhetene skal tvangsavvikles etter reglene i konkursloven. – Dette har selvfølgelig store konsekvenser for dem det gjelder, sier underdirektør Sverre Hovland ved Regnskapsregisteret.
 

Topp og bunn

Oslo har med 331 enheter den største andelen som står i fare for å bli tvangsavviklet. Akershus har 130 enheter i faresonen, mens Hordaland har 115. Nord-Trøndelag har færrest, med 7 enheter.
 

Kommuneoversikt

Varsel om tvangsavvikling er nå kunngjort i lokalaviser og på www.brreg.no. Her vil du finne informasjon om hvilke enheter dette gjelder i din kommune.
Tvangsavvikling er en styrt avvikling av et AS/ASA, boligbyggelag eller samvirkeforetak som ikke har oppfylt sin plikt til å sende årsregnskap til Regnskapsregisteret. Tvangsavvikling skjer ved den lokale Tingretten.
Regnskapsåret er enhetens regnskapsperiode – som vanligvis følger kalenderåret. Innsendingsplikt betyr at regnskapspliktige enheter skal sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, året etter regnskapsåret.
Kilder: www.brreg.no/www.narf.no
Nedenfor finner du fylkesoversikten over antall varslede tvangsavviklinger. Spørsmål kan rettes til Regnskapsregisteret, v/underdirektør Sverre Hovland, telefon 75 00 76 67.
 
Fylkesvis oversikt over kunngjøring av varsel om tvangsavvikling for regnskapsåret 2008 sammenlignet med tall fra 2007.
Fylkesvis oversikt over kunngjøring av varsel om tvangsavvikling for regnskapsåret 2008 sammenlignet med tall fra 2007.
 

Mer om årsregnskaper

En ting er forsinket- eller manglende innsending av årsregnskaper, noe annet er innsendte årsregnskap som ikke kan godkjennes.
Hvert år mottar nemlig Regnskapsregisteret flere tusen årsregnskap som ikke kan godkjennes, noe som innebærer merarbeid både for den regnskapspliktige og Regnskapsregisteret. Hvis Regnskapsregisteret ikke kan godkjenne årsregnskapet, er innsendingsplikten ikke oppfylt.
Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er godkjent av generalforsamlingen eller tilsvarende organ. For å unngå forsinkelsesgebyr må årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning være sendt til Regnskapsregisteret før 1. august – eller før 1. september dersom det sendes elektronisk via Altinn – i året etter regnskapsåret.
Dette gjelder for enheter med avslutningsdato i perioden 01.07.–31.12. For enheter med avslutningsdato i perioden 01.01.–30.06. er tilsvarende frister før 1. februar eller før 1. mars. Regnskapsregisteret kan ikke forlenge fristene.
 

Forsinkelsesgebyr

Hvis komplett årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning ikke er sendt til Regnskapsregisteret før 1. august ved papirinnsending – eller før 1. september ved elektronisk innsending – vil det påløpe forsinkelsesgebyr, jf. regnskapsloven § 8-3. Dette gjelder for enheter med avslutningsdato i perioden 01.07.–31.12.

For enheter med avslutningsdato i perioden 01.01.–30.06. er tilsvarende frister før 1. februar eller før 1. mars. Dette gjelder alle innsendingspliktige og fram til enhetene er endelig slettet i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

Alle regnskapspliktige blir ilagt forsinkelsesgebyr.

For mer info, klikk www.codex.no

 
 

Kredittvurdering

Ut i fra et kredittvurderings-synspunkt er det, etter undertegnedes oppfatning, kun ytterst sjelden noe som helst positivt forbundet med noen av de kategoriene som er nevnt ovenfor !

Hva angår årsregnskapet som verktøy for kredittvurdering er det forøvrig mye pent å si om det men hovedutfordringen at altså at det går så utrolig fort ut på dato. For å bøte på dette, må man i den perioden hvor man vurderer sist tilgjengelige årsregnskap til å være for gammelt, eventuelt forsøke å få tak i halvårs- eller kvartalsregnskapet; selv om dette ikke skulle være revisorgodkjent.
 
Fagartikkel av Owe Rud, Credit News.
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 

Credit News

Nyheter og faginformasjon

30.000 leser vårt ukentlige nyhetsbrev !