Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 07.10.2022

Dom i omfattende straffesak mot tidligere advokat

I en omfattende straffesak mot en tidligere advokat var lagmannsrettens begrunnelse svært lik tingrettens.

Høyesterett uttalte at selv om det ikke er i direkte strid med loven hvis ankedomstolen i større eller mindre grad bruker samme formuleringer som en tidligere instans har brukt, jf. strpl. § 41 tredje ledd, er fremgangsmåten allikevel uheldig fordi den kan svekke tilliten til at ankeinstansen har foretatt en selvstendig vurdering av saken. Kilde: lovdata.no

Les mer

09.05.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA