Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.11.2022

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm krav om erstatning for sakskostnader

Saken gjaldt krav om erstatning for sakskostnader på grunn av feil ved rettens behandling, jf. tvl. § 20-12.

Ankende part anførte at lagmannsretten var vesentlig å bebreide for den feilen som var begått.

Ulovfestet ekstinksjon krever at flere vilkår er oppfylt, og lagmannsretten hadde bare drøftet ett av disse. Kilde: lovdata.no

Les mer

27.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA