Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.10.2021

Regler om grenseoverskridende konkurs trer i kraft 1. juli 2021

Konkursrådet har i flere år jobbet for at reglene i konkursloven om internasjonale konkurser skal tre i kraft. I statsråd 28. mai 2021 ble det besluttet at enkelte av reglene i konkursloven om grenseoverskridende insolvensbehandling trer i kraft 1. juli 2021.

Ifølge regjeringens nettsider vil det skje en delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 55 om endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling). Endringsloven trer i kraft med unntak for del II om endringer i tvisteloven § 4-4 fjerde ledd, som foreløpig ikke trer i kraft. Kilde: konkursradet.no

Les mer

06.07.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA