Kredittscoring

På denne temasiden vil det gjøres rede for hva kredittscoring går ut på, hvilken nytte man kan ha av kreditt- scoringsmodeller og hvordan modellene utvikles. De to fellene man kan gå i som kredittyter er jo i all enkelhet enten å yte kreditt til noen som ikke burde ha fått det, eller å unnlate å yte kreditt til noen som burde ha fått det. I teorien meget enkelt, i praksis meget utfordrende.
 
Foto: Kredinors analysesjef, Magnus Solstad.

Bruk av score for å friskmelde inkassokunder

Kredinors analysesjef, Magnus Solstad, med foredraget « Hvordan kan Kredinor bidra til mer treffsikre beslutninger hos våre kunder, gjennom vår analyse-avdeling ? », på Fagdag for Bank/Finans
Noen tanker om hvordan scorekort og beslutningsregler kan øke effektiviteten i innfordringsløpet. På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå kunder ? Rapporter, Retroanalyse (innsikt i egen kundeportefølje - kvalitetssikring av egen kredittpolicy), Bonitetsanalyse (porteføljekvalitet), Utvikling av scorekort på søknadstidspunkt.
Hva er en scoremodell og i hvilke sammenhenger kan den være et effektivt hjelpemiddel ? En scoremodell er en statistisk modell som brukes til å rangere inkassosaker etter sannsynligheten for løsning innenfor et avgrenset tidsrom. Med høy score menes eksempelvis at saken trolig vil løses på en fordelaktig måte for kreditor. Den viktigste årsaken til at vi bruker en statistisk modell for å rangere saker er ønsket om å gi tilpasset oppfølging. Gitt kjennetegn ved sak og skyldner settes det opp tiltak som skal bidra til en kostnadseffektiv løsning. Det er for eksempel lite hensiktsmessig å bruke mye telefonressurser på en sak der alt tyder på at debitor uansett vil betale etter mottak av betalingsoppfordring. På den annen side er det effektivt å flytte ressurser over på saker der det observeres betalingsevne, men hvor kjennetegn ved skyldner tyder på lav interesse for å prioritere kravet. Av den grunn har Kredinor laget to modeller slik at vi måler betalingsevne og betalingsvilje uavhengig av hverandre.
Hvilke forhold må være til stede for å løse en inkassosak ? For å løse en inkassosak er det en forutsetning at både betalingsvilje og betalingsevne er til stede. Med betalingsevne menes at man har mulighet til å gjøre opp kravet gitt de økonomiske rammene innenfor en 12 måneders periode. Uten hverken inntekt eller formue kan det ikke umiddelbart påregnes at saken løses uavhengig av skyldners motivasjon for å gjøre opp for seg. For saker der vi kan påvise betalingsevne handler det om å påvirke slik at skyldner også har vilje til å betale. Motiveres skyldner med bruk av riktige virkemiddel kan vi anta at sannsynligheten for løsning blir høyere. Oppsummert betyr det at Kredinors tiltak i stor grad konsentrer seg om å opparbeide betalingsvilje.
Hvordan kan score benyttes som verktøy for å segmentere inkassosaker ? Det finnes flere måter å bruke score som segmenteringsverktøy avhengig av formålet. I Kredinor mener vi at score eksempelvis er et velegnet verktøy for å identifisere skyldnere hvor man kan tilby friskmelding. Med friskmelding menes at kundeforholdet til banken opprettholdes gitt at en del av utestående saldo innbetales omgående. På den måten unngår banken å miste kunder som på lang sikt vil være lønnsomme. Identifiseringen av slike skyldnere kan eksempelvis gjøres ved at man velger ut skyldnere med den høyeste kombinerte evne- og viljescoren. Ettersom score er et rangeringsverktøy er det enkelt for banken å avgjøre hvor stor andel av inkassomassen som til enhver tid skal tilbys friskmelding samt at man raskt kan gjøre endringer. For Kredinors interne formål er nytteverdien av score spesielt relatert til å sette opp effektive behandlingsstrategier i inkassoløpet. Det betyr at vi lager segmenter av saker som innbyrdes ligner på hverandre med hensyn til løsningssannsynlighet, men som har tydelige forskjeller sammenlignet med andre sakssegmenter. Til hvert sakssegment tilordner vi et sett av aktiviteter som utføres for på raskest måte å løse saken eller avklare at skyldner for øyeblikket er uten midler.
Hvordan kunden selv kan bidra til å gjøre innfordringen mer effektiv: Kredinor har erfart at mange kreditorer sitter med verdifull informasjon om skyldnerne som også bør benyttes i selve innfordringsløpet. Det kan eksempelvis være programmet skyldner tilhører, lengde på kundeforhold og tidligere forsinkede betalinger etc. Slik informasjon vil styrke våre beslutninger å sette oss i stand til å gi en tettere oppfølging av hver skyldner. For mer informasjon, kontakt gjerne Kredinor, tlf. 22 00 91 00
28.04.15
 

Moody’s changed DNB Bank ASA’s senior unsecured rating

Moody’s announced yesterday multiple rating actions following publication of their new bank rating methodology
Moody’s changed DNB Bank ASA’s senior unsecured rating from A1 negative outlook, to A1 review for upgrade. Other ratings of DNB Bank ASA were also placed on review for upgrade, including, but not limited to, the Baseline Credit Assessment and Deposits rating. Kilde: www.moodys.com
Les mer
20.03.15
 

Moody's nedgraderer vurderingen av Russlands statsobligasjoner

- til Baa3 fra Baa2
Det melder byrået fredag kveld. Kilde: www.dn.no
Les mer
19.01.15
 

Festive Debt: How to avoid damaging your Credit Score over Christmas

Why does Christmas spending often lead to New Year debt?
We are all familiar with the extra costs associated with Christmas such as gifts for friends and family, increased spending on food and alcohol especially for those hosting parties or Christmas dinner and that general pressure to go forth, socialise and make merry at what is meant to be a magical time of the year.
Kilde: www.creditman.co.uk
Les mer
22.12.14
 
Foto: Kredinors analysesjef, Magnus Solstad.

Hvilke kjennetegn har skyldnere med flere inkassosaker?

- Et interessant tema- og spørsmål, som vel sannsynligvis plager de fleste kreditt/ inkassoansvarlige
Hos Kredinor ser vi riktignok at skyldnere med mange saker er noe overrepresentert blant enslige forsørgere og at de sjelden er blant de aller yngste, altså under 25, eller blant de eldre, her definert som 58+. Den typiske storskyldner er altså en person i alderen 35 – 45 med ligningsinntekt rundt 200 000 og uten formue som alene forsørger enten barn eller ektefelle. Magnus Solstad tok utgangspunkt i Kredinors egen portefølje.
PÅ HVILKE OMRÅDER KAN ANALYSEAVDELINGEN BISTÅ KUNDER? - Rapporter, Retroanalyse (innsikt i egen kundeportefølje - kvalitetssikring av egen kredittpolicy), Bonitetsanalyse (porteføljekvalitet), Utvikling av scorekort på søknadstidspunkt. Kredinor ønsker å gi våre kunder økt innsikt i egen inkassoportefølje. Det kan eksempelvis handle om å kartlegge kjennetegn ved dem man har på inkassolisten. Kan det tenkes at man kan redusere andelen slike kunder ved å gjøre endringer i søknadsprosessen? På den annen side er det også mulig at økt risiko mer enn oppveier for tapene som kommer, hvilket tilsier at kravene til nye kunder i så fall bør reduseres for å maksimere lønnsomhet. I en bonitetsanalyse ser vi på andelen kunder eller andel søkere som allerede er registrert med inkassosak hos Kredinor. Dersom man allerede har aktive eller nylig avsluttede inkassosaker er det en klar indikasjon på at risikoen for fremtidige økonomiske problemer er høyere. Mange av våre kunder bruker derfor bonitet som ett av flere verktøy for å bedrive porteføljestyring.
STORSKYLDNER - Definisjon av storskyldner: En skyldner som hadde flere enn 3 aktive inkassosaker høsten 2013. - Det er naturligvis ingen objektiv definisjon på begrepet “storskyldner”. Tester vi har gjort viser imidlertid at om man har fler enn 3 saker, så er sannsynligheten for at de økonomiske problemene er varige, vesentlig høyere. Det betyr at kreditor ikke kan forvente å få inn vesentlig av utestående fra denne skyldnergruppen hverken på kort eller mellomlang sikt.
Ofte er det kun banker som evner å hente inn penger fra “storskyldneren”, og det er trolig forårsaket av at banker i det alt vesentlige går rettslig med sine krav ved manglende betaling. Aldersfordelingen er meget samsvarende med «normale» skyldnere. Gjennomsnittsalder er 41 år. Betalingsproblemene er varige.
EN RIKTIG KREDITTVURDERING ER MED PÅ GJØRE JOBBEN ENKLERE FOR INKASSOBYRÅET. - Det er ingen tvil om at en godt gjennomført kredittvurdering forenkler hverdagen for Kredinor. Gitt at kredittsøkers betalingsevne er vurdert som tilfredsstillende på søketidspunkt er det langt mer sannsynlig at vi evner å løse saken. Med evne menes her at man ikke har betalingsanmerkninger og at inntekten står i rimelig i forhold til summen av eksisterende forpliktelser og nye kreditter. Til sist er det også viktig for oss å få frem betydningen av hyppig, gjerne månedlig fakturering. Det er ingen tvil om selskaper som tilbyr abonnementer: bredbånd, TV, strøm, telefoni osv. har mye å hente dersom de ikke allerede fakturer sine kunder hver måned. For mer informasjon, kontakt gjerne Kredinor, tlf. 22 00 91 00.
16.12.14
 

New service to help 2.2million SMEs manage their credit scores

- and improve access to finance
Experian, the global information services company, today announced the launch of a comprehensive new service to help the UK’s 2.2 million SMEs gain better access to credit and improve their chances of securing finance and funding.
From the Funding for Lending scheme to crowd-funding, there have never been so many sources of funding open to small firms. Yet it remains essential SMEs appear as an attractive proposition as possible to potential creditors when seeking investment to grow.
Kilde: www.creditman.co.uk
Les mer
12.12.14
 

Moody's oppgrader Portugals kredittverdighet

Kredittvurderingsselskapet Moody's oppgraderer kredittverdigheten til Portugal med ett hakk til Ba1.
I sin vurdering sier Moody's at utsiktene for Portugals økonomiske utvikling er stabile, til tross for problemene en større bank har opplevd den siste tida. Kilde: www.abcnyheter.no
Les mer
29.07.14
 

Endret ratingutsikt

Moody’s Investors Service har i dag endret ratingutsiktene for en rekke europeiske banker
Dette på grunn av det nylig vedtatte BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), og SRM (Single Resolution Mechanism) i EU.
Moody’s har endret DNB Bank ASAs rating fra A1 stable outlook, til A1 negative Outlook. Kilde: www.dnb.no
Les mer
02.06.14
 

New research shows 22% of 18-25 year olds ‘know nothing’ about credit ratings

New research* among 18-25 year olds released by the Money Advice Service for Global Money Week (10-17th March) reveals a worrying lack of knowledge about credit ratings among young adults, and highlights how it’s causing them financial problems
More than one in five (22%) admit that they ‘know nothing’ about credit ratings – rising to as much as 29% in some areas of the UK.
Two in five (42%) young adults admitted they don’t know what affects credit ratings, while a third (33%) do not know why firms search credit ratings in the first place. Many 18-25 year olds wrongly believe credit ratings are checked to prove someone’s identity (19%), and to see if someone has a criminal record (12%).
Les mer
15.03.14
 

International credit rating agency ARC Ratings launches in London

Five credit rating agencies (CRAs) from Europe, Asia, Africa and Latin America have jointly created ARC Ratings S.A., a European and network-based CRA which aims to address the global markets’ need for a new approach to rating risk
Through its unique and innovative approach, ARC aims to empower investors to take better investment decisions and thus optimize the efficient allocation of global capital.
Independent from issuers and investors and free from any geographicalor institutional bias, ARC’scorporate governance code and rating methodology are different from that of other established rating agencies and aims to avoid conflicts of interest in the rating process.
Les mer
17.01.14
 

Tests Demonstrate Capability of Credit Capacity Score

- from FICO and Equifax to Spur UK Lending Growth
Global information solutions leader Equifax and analytics software leader FICO today announced that tests of their new score for measuring credit capacity show its strength at identifying new groups of consumers who can handle more credit, which could be fundamental in helping UK lenders improve profitable lending growth. The FICO® Credit Capacity Index™, built on Equifax’s market-leading risk score, Risk Navigator 4 (RN4), has been validated on two large credit portfolios in the UK with impressive results.
For these studies, FICO and Equifax applied the FICO Credit Capacity Index (CCI) to approximately 275,000 UK consumer credit applications for credit line increases, current accounts, credit cards and personal loans. The performance of these accounts a year later, as well as the estimated performance for consumers who were declined, showed that CCI used with RN4 strongly rank-ordered borrowers.
Les mer
13.01.14
 

asra Housing Group to help give boost to their tenants’ credit scores

- by sharing rent payment data
asra Housing Group, one of the UK's leading housing and regeneration providers, has signed up to sharing rental payment information with the Rental Exchange.
The Rental Exchange is a partnership between Experian®, the global information services company and Big Issue Invest (the investment arm of The Big Issue) helping the social housing sector address the financial, digital and social exclusion challenges faced by many social housing tenants.
asra Housing Group, which is responsible for more than 14,000 homes and 36,000 social housing tenants across the Midlands and the South East of England, will submit regular information on how their tenants pay their rent and play a vital role in helping to strengthen their credit histories.
Les mer
07.12.13
 

Brinksmanship Puts U.S. Back on Ratings Agency Radar

Just as it did earlier in the Obama Administration, partisan-based political gridlock on the part of the U.S. Congress has caught the ire of at least one of the three major credit ratings agencies.
The continued fighting that led to the government shutdown and a tight window to raise the debt ceiling could result in a downgrade to the United States' pristine credit ratings for the second time since 2011.
Les mer
19.10.13
 

Robinson Way partners with Callcredit to deliver new propensity to pay model

Robinson Way has partnered with Callcredit Information Group, to provide a bespoke propensity to pay score model that utilises customers’ credit information
In choosing to work with Callcredit, Robinson Way now has access to a tailored scorecard that will enable evaluation of consumer credit behaviour and propensity to pay. This information is then used to determine collection strategies and prioritise which customers to contact by utilising the propensity to pay score.
To further streamline these priorities, Robinson Way has developed a bespoke customer credit file summary using Callcredit’s Integrated Collections Data Screen, which provides collection agents with a view of a customer’s financial circumstances, enabling them to make an informed decision about the customer’s ability to repay.
Robinson Way has also worked closely with Callcredit to define and tailor the credit system alerts that Callcredit’s CallMonitor product provides. This further enhances effective account management and Robinson Way’s data cleansing strategy.
Les mer
19.07.13
 

10 myter om Kredittvurdering

Slik rangeres din kredittverdighet av kredittopplysningsselskapene!
Mange har spurt meg hva som skal til for å få en høy kredittrating, og hemmeligheten bak de fleste kredittmodellene er skremmende enkel.
I Norge er det nemlig slik at informasjonen som gjøres tilgjengelig for kredittopplysningsselskapene er hentet fra din siste skatteligning. Avhengig av tid på året kan denne være så mye som tjue måneder gammel.
Utover denne informasjonen suppleres kredittmodellene med fersk informasjon om dine næringslivsverv og roller/eierskap i selskaper, demografiske data og ikke minst eventuelle betalingsanmerkninger. Kilde: http://kleiven.blogg.no
Les mer
16.05.13
 

Ratings Agencies to Face Increased Scrutiny at Home This Spring

Perhaps it's time the "Big Three" credit ratings agencies, known for assessing the risk of companies and sovereignties throughout the globe, started publicly addressing their own increasing problems and threats to their business models, as yet another government appears ready to consider bearing down upon them with a regulatory hammer.
Just weeks after the European Union placed new restrictive measures on what the ratings agencies—Standard & Poor's (S&P), Moody's Investors Services and Fitch Ratings—could say in sovereign credit reviews and when they could say it, the U.S. Securities and Exchange Commission has scheduled a credit ratings roundtable on May 14.
The SEC is going forward with hearings concerning the credit ratings agencies, which were panned by lawmakers for poor ratings performance in the run-up to the 2007 economic crash, as established by the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.
A section of Dodd-Frank, which was signed into law in 2010, required studies into nationally recognized statistical rating organizations that included a review of whether some of their structured finance products represented a massive conflict of interest and "moral hazard" within the issuer-pay and subscriber-pay models, as well as the potential for new regulations of the agencies, among other measures
Les mer
02.03.13
 

Negative Rating Drift Continues in 2012 as Fitch's 'BBB' Pool Swells

Corporate bonds continued on their modest, but persistent, decline in quality in 2012, according to Fitch Ratings
The share of U.S. corporate bonds downgraded by the ratings giant hit 6.2% in 2012, which was down from the 8.1% downgrade rate in 2011, but still higher than the 4.4% upgrade rate for 2012, which was down from 2011's 5.8% upgrade figure. Fitch's top tier, representing the slice of U.S. corporate bonds rated 'AAA' or 'AA,' stayed at 9% of market volume in 2012, which was little changed from 2011.
Les mer
16.02.13
 
Foto: Jørn Einard Skjærlund, leder for fordringsadministrasjon i Gjensidige Forsikring.

Dårlig kredittscore gir økt skaderisiko

- men det er ulovlig å bruke score i prising av forsikringer
– Det som koster mest for oss som driver med forsikring er skadeoppgjør, og det er en klar sammenheng mellom privatkunders kredittscore og skaderisiko, forteller Jørn Einard Skjærlund, leder for fordringsadministrasjon i Gjensidige Forsikring. – Likevel gir ikke Personvernnemnda oss lov til å bruke kredittscore i prisingen, fastslår Skjærlund. Han forteller at nemndas begrunnelse er at forsikring ikke innebærer noen kredittrisiko. Personvernnemnda behandler som kjent klager på vedtak som Datatilsynet fatter i medhold av personopplysningsloven og enkelte andre lover.
Gjensidige er bevisste på både kredittvurdering og inkasso og finner det hensiktsmessig å bruke to samarbeidende leverandører innen disse nærliggende tjenestene: AAA Soliditet på kredittvurdering og Lindorff på inkasso.
Betalingsanmerkinger = forskuddsbetaling. – Vi har lenge benyttet AAA Soliditet på kredittvurdering av næringslivskunder, og de to siste årene har vi også kredittvurdert privatkunder via AAA Soliditet, forteller Skjærlund. – Kredittvurderingen av private benytter vi for å beslutte om vi skal kreve forskuddsbetaling av kunden eller ikke. Privatkunder som har betalingsanmerkninger må forskuddsbetale for det første året, men kan få 12 terminer det følgende året dersom betalingsanmerkningene er slettet.
Helautomatisk løsning. – Lindorff har vært vår eneleverandør av inkasso i en årrekke, og håndterer alle våre saker innen privat- og næringslivmarkedet. Vi er veldig fornøyd med den helautomatiske løsningen som tar seg av hele prosessen fra krav til en eventuell inkasso, poengterer Skjærlund. – Dette gjør at vi klarer oss med én medarbeider til å håndtere denne viktige oppgaven hos oss. Både Lindorff og AAA Soliditet har sterke analysemiljøer, og Gjensidige benytter seg av begge. Det handler blant om annet vurdering av scoringmodeller. Kanskje bør flere privatkunder enn bare de som har betalingsanmerkninger forhåndsbetale? Hva næringslivskunder angår, er det helt andre analyser som er aktuelle.
Gjensidige fokuserer sterkt på kundetilfredshet. Derfor har Gjensidige i 2012 utviklet en ny merkevareplattform for å bidra til å posisjonere seg som det mest kundeorienterte selskapet i nordisk forsikringsbransje. Utgangspunktet er visjonen: ”Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest”. Merkevareplattformen skal fungere som en rettesnor for kommunikasjon, holdninger, adferd og leveranser – eksternt og internt. Kundene skal oppleve at Gjensidige kjenner dem, bryr seg om dem, gjør det enkelt for dem og hjelper dem. – Vi legger stor vekt på å opptre etisk, uten å utfordre regelverket, presiserer Skjærlund. – Vi skal ha gode marginer i forhold til lovverket. – Målsettingen er at vi skal ha lønnsomhet, og både kredittvurdering og inkasso er viktige elementer for å oppnå dette, avslutter Jørn Einard Skjærlund i Gjensidige Forsikring.
Les mer
21.01.13
 

Rating Agencies Role In Project Finance

Project Finance is the financing model whereby infrastructure and industrial projects are based upon the projected cash flows of the project rather than the balance sheets of its sponsors
A project finance team often a consortium or group of companies to work out a lending process that benefits all. the ROI hopefully should then cover the investment and make the profit the project finance organisations involved initially expected.
Rating agencies role in the process. Since these projects are normally large-scale and involve large amounts of capital assessing risk is a key factor of the initial process.
As with all types of credit and debt, credit rating is a huge factor. As an individual, the better my salary, the better my credit worthiness and hence the lower my interest rate for a mortgage, this works the same for project finance but on a bigger scale.
The credit worthiness of the company that is asking for the finance is highly important on the type of financing products they can receive and also the rates that it is allowed. The better the credit rating of the project team, the better rates and higher levels of finance at more complex products
The credit worthiness of the organisations pooling their investment is also a big factor. The higher the credit rating of the external investing bodies the higher they can charge in terms of rates. Kilde: www.creditman.co.uk
Les mer
08.01.13
 

City Business Credit Scores Sliding

Effects of the tepid economic rebound, especially from lowered consumer confidence and real estate values, continue to trickle down to cities and localized business throughout the United States. And though business credit risk, on a city-by-city basis, is rising on aggregate, there are some success stories among companies in the Midwest and, to a lesser extent, in areas known for the biggest struggles.
Experian's third-annual State of Credit report found that the national average business credit score, broken down by city, dropped 4.4% from last year to a level of 55. The average consumer credit score did rise very slightly, however, indicating reason for cautious optimism. Cities with the worst average business credit risk score, as determined by Experian's metrics, were Harlingen, TX; Jackson, MS; Corpus Christi, TX; Shreveport, LA; and Monroe, LA. Interestingly enough, businesses in the growing number of cities that have filed or threatened to file for Chapter 9 bankruptcy protection have not seen damage to push any of those locations into the bottom 10.
Les mer
21.09.12
 

Svea Finans tar i bruk inkasso-score som bidrar til raskere oppgjør

Det er viktig for oss å levere de beste løsningene til våre kunder, og vi vil derfor ta i bruk AAA Soliditets nye inkasso-score som scorer inkassokravene, og ikke bare skyldneren, forteller Anders Halstenstad, daglig leder i Svea Finans AS i Norge
Øker kompetansen: Inkasso-score skal, ved å score krav og ikke skyldner, gi en bedre fordeling og lettere styre den videre arbeidsflyten til inkassoselskapet. – Med inkasso-score trekker vi vår kompetanse enda litt videre, poengterer Halstenstad. Han er alltid opptatt av forbedringer i inkassoprosessen, som ved bruk av inkasso-score kan gi enda mer effektiv rangering av inkassosakene og dermed raskere innkreving.
Riktig saksløp – riktig ressursbruk: Systemet bidrar til at inkassoselskapet kan rangere skyldnere optimalt, slik at de havner i mest mulig riktig saksløp. Eksempelvis vil det oppfattes som unødvendig mas å benytte store ressurser på skyldnere som opplagt vil gjøre opp for seg – og også på skylderne som høyst sannsynlig ikke vil gjøre opp for seg. Derimot bør ressursene settes inn på gruppen mellom disse ytterpunktene. Riktige saksløp bedrer resultatet, samtidig som det ivaretar kundens kreditt- og kundepolicy. Kilde: www.soliditet.no
Les mer
24.04.12
 

Slik blir du null verdt

Et "uskyldig" feilsteg og du blir vurdert tilnærmet verdiløs av kredittbyråene
Som NA24 fortalte tirsdag blir alle voksne nordmenn vurdert fra a til å på kredittverdighet. Omlag, 4,2 millioner nordmenn har en karakter fra null til hundre hos banker, kredittopplysningsbyråer og kredittkortselskaper. Din karakter, eller score som det heter på fagspråket, er ofte avgjørende for om du får lån i banken eller lov til å handle på kreditt. Kilde: www.na24.no
Les mer
10.04.12
 

Du er rangert fra 0 til 100

Døgnet rundt tikker og går det maskiner som rangerer deg på en skala fra 0 til 100 poeng
Stort sett alle økonomisk aktive mennesker i utviklede land har en kredittrating. I Norge har kredittbyråene en kreditt-karakterutskrift på omlag 4,2 millioner nordmenn.
Kredittopplysningsbyråene opererer med ulike poengskalaer. Ditt scorekort er ofte avgjørende for om du får lån i banken eller lov til å handle på kreditt.
Lindorff opererer med en poengskala på mellom 0 og 100. Et av de andre store kredittopplysningsbyråene, Dun & Bradstreet har to skalaer – en fra 0 til 100 og en fra 0 til 300. På skalaer som går fra 0 til 100 ligger gjennomsnittsscoren i området mellom 50 og 60 poeng. Kilde: www.ta.no
Les mer
03.04.12
 
Foto: Bente Thorbjørnsen, Analysedirektør i Experian.

Norges første bransjetilpassede scorekort

- Modeller tilpasset inkassobransjen, Bank og Finans, Billån, Boliglån, Kredittkort, Usikrede lån og Telecom
Experian har videreutviklet sitt scorekort for privatpersoner og kan nå også tilby en egen modell spesielt tilpasset inkassobransjen. I tillegg er det egne modeller for Bank og Finans, Billån, Boliglån, Kredittkort, Usikrede lån og Telecom, og det generelle scorekortet er forbedret. Consumer Delphi II er vel så mye en nyutvinning som en forbedring og lanseres i midten av februar.
Consumer Delphi benytter seg av en rekke variabler med historiske data for å kunne beregne en privatpersons fremtidige kredittverdighet. Scoren forutser den finansielle stabiliteten og evnen for en privatperson til å møte sine forpliktelser over de neste 12 månedene.
Kredittscoring kan videre defineres som: En metode der all vesentlig informasjon, på ett optimalt sett veies sammen til ett siffer som speiler en person eller ett foretaks kredittverdighet. Consumer Delphi benytter seg av en rekke variabler med historiske data for å kunne beregne en privatpersons fremtidige kredittverdighet. Scoren forutser den finansielle stabiliteten og evnen for en privatperson til å møte sine forpliktelser over de neste 12 månedene.
Les mer om - Norges første bransjetilpassede scorekort
21.03.11
 

Skreddersydde scorekort

■ Kredittscoring er tradisjonelt en statistisk modell som kvantifi serer hver enkelt kunde eller engasjement sin risiko, og som skal hjelpe bankene til å skille mellom gode og dårlige risikokunder.
Les mer om - Skreddersydde scorekort
06.12.10
 

Kredittscoring i stadig utvikling

– Bankene har hele tiden fokus på å forbedre vurderingen av lav og høyrisikokunder, sier Rune Rasmussen, direktør for risikostyring i BN Bank ASA.
Allerede på 1950-tallet utviklet det amerikanske selskapet Fair Isaac de første modellene for kredittscoring. Men først på 1990-tallet ble slike modeller viktige for norske banker, og etter årtusenskiftet har modellene blitt kraftig forbedret.
Les vår artikkel - Kredittscoring i stadig utvikling
22.11.10
 

The 7 Essentials Scorecard

Take a moment to assess your organization’s strategy for growth. This scorecard allows you to confidentially reflect on the degree to which your company embodies and maximizes the benefits of the 7 Essentials
Honest answers should make you proud of your company's accomplishments and acutely aware your increasing potential for exponential growth complemented with benchmarked areas for improvement. We have also added an “8th Essential” which we are identifying after the book’s release: Invest in Infrastructure. We are identifying that exponential growth companies balance cash flow with investmentment in systems, processes and talent. Your answers and results are confidential. You will be emailed a confidential link to your scorecard and results for future reference.
Les mer
08.11.10
 

Global Regulators on Mission to Downgrade the Ratings Agencies

The "Big Three" credit ratings agencies—Moody's Investment Services, Standard & Poor's and Fitch Ratings—have certainly been active stamping their upgrades and, more likely of late, downgrades on everything from global companies to individual nations.
Now, a global panel of regulators and economic officials, many incensed by downgrades of struggling European nations and ratings inaccuracies in the run-up to the global downturn, has struck at the very foundation of the ratings agencies in an organized effort to undermine much of their influence on financial markets. As predicted in a two-part story in NACM's Business Credit earlier this year (the July/August and September/October issues), the ratings agencies have fallen into the crosshairs of governments around the world and face almost certain changes, potentially sizable ones, to their business models.
The strongest, most united hit against the credit ratings agencies (CRAs) came in an Oct. 27 manifesto from the Financial Stability Board (FSB), an offshoot of the G-20. FSB's "Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings" calls for the rapid implementation of a series of standards designed to "reduce stability-threatening herding and cliff effects that currently arise from CRA rating thresholds:"
"The principles aim to catalyse a significant change in the existing practices, to end mechanistic reliance by market participants and establish strong internal credit risk assessment practices instead. The ‘hard wiring' of CRA ratings in standards and regulations contributes significantly to market reliance on ratings. This, in turn, is a cause of the ‘cliff effects' of the sort experienced during the recent crisis, through which CRA rating downgrades can amplify procyclicality and cause systemic disruptions. It can be also one cause of herding in market behavior, if regulations effectively require or incentivize large numbers of market participants to act in similar fashion.
Les mer
05.11.10
 

Credit scoring exists to make risk easier to manage

Credit scoring is often thought of as a black box of numbers and equations developed by overeducated geeks in dimly lit rooms. It's also been touted as the solution to virtually every credit process from credit approvals to collections.
What it all boils down to, however, is risk. Credit scoring exists to make risk easier to manage. "The goal of all these tools is to make a prediction," said Vernon Gerety, Ph.D. in his presentation at this year's NACM Credit Congress. "You're trying to predict the future. I want to risk rate this client and communicate to this organization how that account should be treated." Accurately measuring risk and establishing how a potential or current customer is most likely to behave require data of which there tends to be little shortage in today's world. Gerety noted, however, that the onslaught of data, along with the rise of the Internet, has come at the cost of more traditional methods of risk management. "What technology has really done for us is provided access to a lot of data," he said. "You can find out almost anything about anybody, but it's almost to a point where the data has become overwhelming." While scoring may not be a cure-all for all credit department woes, it does allow credit professionals to make something more of the data they have. "Let's find the value of that data and turn it into information," said Gerety. "It's an eye-opening analysis. It allows an organization to think differently about their customers and it's a way to maximize your returns."
To learn more about the application of credit scoring to your customers, join Gerety for his upcoming NACM teleconference, "Credit Scoring," on July 28 at 3:00pm EST. Gerety, an expert in risk management solutions with more than 20 years' experience, will uncover both the positive attributes of credit scoring and the pitfalls that come from its misapplication. His presentation will also place a special emphasis on how current economic conditions have impacted credit quality, and how credit scoring applications are impacted by cyclical economic conditions.
Les mer
23.07.10
 

Experian provides vital advice to help SMEs improve their company’s credit score

Experian today advised UK small and medium sized enterprises (SME) about the importance of actively monitoring and managing their own business credit scores to put them in the best possible position to secure credit, business loans, tenders or business services.
Using commercial credit scores enables businesses to manage the risks of not getting paid, losing a vital supplier or becoming a victim of fraud. Experian’s research shows that many SMEs are not aware of what picture their own company’s credit health paints about them and how they can positively influence it. The independent survey of over 500 UK SMEs reveals that over half of SMEs recognise the importance of checking a customer or supplier’s commercial credit score, but only 28 per cent think it is important to check their own commercial credit score. In a climate in where a healthy credit score is more critical than ever before, Experian is recommending that it is essential for all businesses to understand their credit status and the steps they can take to positively influence it. Experian’s figures show that although the financial stability of UK businesses has improved in the last 12 months and the rate of insolvencies has become stable, they have yet to return to the levels they were at before the recession. Therefore, it continues to be vital for businesses to understand the circumstances in which they are operating. Simon Streat, Experian’s Head of SME for UK and Ireland, said: “Our analysis has found that 56 per cent of SMEs know it is important to use credit scoring to help them manage some of the financial risks associated with extending credit or a business loan to new customers. However, most do not appreciate the importance of knowing their own commercial credit score or the value they will gain by actively monitoring and managing it.
Les mer
21.06.10
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA